Szerviz Kft. Vállalási Szabályzata

A Vállalási Szabályzatban alkalmazott rezsióradíjak, valamint a beépített anyagok után felszámolható anyagigazgatási díj mértéke külön hirdetményben megtalálható a félfogadó helyiségünkben.

1.1 A Szerviz Kft javítási-karbantartási munkák (a továbbiakban együttesen javítás vagy javítási munka) elvégzését a jelen Vállalási Szabályzat alapján vállalja. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, (Ptk.) különösen annak a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (389-401. §), valamint a javítási munka jellegétől függően egyes esetekben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, illetve a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.2 A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával kijelenti, hogy a jelen Vállalási Szabályzat a Megrendelőlap aláírása előtt a rendelkezésére állt, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.1 Ha a javító-karbantartó munka nem a készülék jótállása vagy szavatossága alapján történik (fizetős javítás):

2.1.1 A Megrendelő és a Szerviz Kft között a javítási munkára vonatkozóan a Megrendelőlap Megrendelő általi aláírásával jön létre a vállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés létrejöttét megelőzően a Szerviz Kft köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, hogy a javítási munkára a Szerviz Kft ügyfélfogadó helyiségében a Megrendelő által hozzáférhető helyen kifüggesztetve megtalálható a cég Vállalási Szabályzata. A helyszíni javítási munka esetén a Szerviz Kft. által a munkát elvégző alkalmazottjánál megtekinthető Vállalási Szabályzat. Megrendelő jogosult áttanulmányozni és az azzal kapcsolatos kérdéseire a Szerviz Kft alkalmazottjától választ kapni .A Megrendelőlap Megrendelőnél maradó példánya – a helyszíni javítást kivéve – javításra átvett készülék átvételi elismervényéül is szolgál. A Megrendelőlapon fel kell tüntetni:

a. - a Megrendelő nevét, lakáscímét, és amennyiben van telefonszámát, e-mail címét is
b. - a javításra átvett készülék típusát, gyári számát, jellegét,
c. - a javítandó készüléknek a Szerviz Kft által megállapított és/vagy a Megrendelő által megjelölt hibáját,
d. - a készülék átvételének időpontját, a helyszíni javítást kivéve
d. - a készülék kijavításának várható időpontját,
e. - a javítási munka várható díját.
f.- amennyiben igényként merül fel a Megrendelő a készülékének kijavítását árajánlat adásával is kérheti
g.- az átvett tartozékokat, a készülék állapotára az észrevételeket, elkészülés esetén a kiértesítési igényt, valamint a kiszerelt alkatrész elvitelét is rögzíteni kell
h.- a Megrendelő aláírásával ismeri el, hogy a Szerviz Kft Vállalási Szabályzata a Megrendelőlap aláírása előtt a rendelkezésére állt, kifüggesztve megismerte a cég rezsióradíjait, a beépített anyagokra számlázott anyagigazgatási költség mértékét. A kapott információkat, valamint annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.1.2 Ha a szolgáltatás elvállalásakor a Szerviz Kft a készülék kijavításának várható időpontját akár a hiba jellege, akár a javításhoz szükséges alkatrész beszerzésének szükségessége, akár egyéb ok miatt nem tudja a Megrendelővel közölni, akkor azt az időpontot kell megjelölnie a Megrendelőlapon, melyen a készülék kijavításának várható időpontját előreláthatóan közölni tudja a Megrendelővel. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, a Szerviz Kft a várható legmagasabb díj összegét köteles a megrendelővel közölni. Az előre nem látott és a szolgáltatás elvállalásakor figyelembe nem vett hibákat a Szerviz Kft külön megrendelés nélkül is jogosult és köteles kijavítani, ha a javítás díja nem haladja meg az 10.000.-Ft-ot vagy az összeget, amit a megállapodásban, a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.

2.1.3 Ha a munka végzése során a Szerviz Kft olyan előre nem látott hibát fedez fel, amelynek kijavítására a felek nem állapodtak meg és annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díja a 10.000.-Ft-ot vagy az összeget, amit a felek a megállapodásban a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak meghaladná, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a Szerviz Kft csak külön megrendelésre végezheti el.

2.1.4 Ha műszeres hiba-megállapításra van lehetőség, a Megrendelő erre tekintettel árajánlatot kérhet. Ha az árajánlat megtétele után a szolgáltatást nem rendelik meg, az elvégzett műszeres vizsgálat díját a Megrendelő viseli. A műszeres vizsgálat díja a készülék bonyolultsági fokától függően egyszerűbb legalább 1000 Ft + ÁFA, legfeljebb 4000 Ft+ ÁFA.

2.1.5 Ha a megállapodás létrejön, a műszeres vizsgálattal érintett körben a munka végzése során felfedezett és az árajánlatban figyelembe nem vett hibát köteles a Szerviz Kft díjtalanul kijavítani.

2.1.6 Ha az elvégzendő munka előreláthatóan befolyásolja a dolog további használhatóságát, teljesítőképességét, vagy használatának módját, illetőleg ennek időtartamát, a megrendelőt erről előzetesen tájékoztatni kell. A tájékoztatási kötelezettség - amennyiben feltételei csupán ekkor állapíthatók meg - a munka elvégzése után is terheli a Szerviz Kft-t

2.1.7 A Megrendelő és a Szerviz Kft között a javítási munkára vonatkozóan a létre jött Vállalkozási Szerződés a kijavított készülék Megrendelőnek történő visszaadásával és vállalkozási díj megfizetésével szűnik meg.

2.1.8 A Ptk. 685. § d) pontja szerinti fogyasztó által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a Szerviz Kft-t jótállási kötelezettség terheli.

2.1.9 A jótállás időtartama hat hónap. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával, vagy - ha az üzembe helyezést a Szerviz Kft végzi - az üzembe helyezés napjával kezdődik.

2.1.10 A Szerviz Kft jótállási kötelezettsége nem terjed ki:

a) a vállalkozási szerződés tárgyát nem képezett, a javítási munkalapon fel nem tüntetett javításokra;
b) a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagból, illetve a Megrendelő külön kérésére elvégzett javításból eredő hibákra (a Megrendelőlapon a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagot alkalmatlan anyagnak kell tekinteni, a Megrendelőlapon a Megrendelő külön kérésére elvégzett javítást pedig úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szerviz Kft, mint célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítással nem értett egyet és mindkét esetben ezekre a Szerviz Kft a Megrendelő figyelmét felhívta, aki ennek ellenére nem szolgáltatott megfelelő anyagot, illetve utasításait fenntartotta);
c) a rendeltetésellenes használatból, illetve harmadik személy szakszerűtlen javításából vagy beavatkozásából eredő hibákra;
d) a természetes elhasználódásból eredő hibákra,
e) azon hibákra, amelyek a készülékben a Megrendelőnek történt visszaadás után keletkeztek;
f) tisztításra, magnófej és szalagpálya karbantartásra;
g) azonos hibajelenség esetén, a más áramkör által okozott hibára;
h) azokért a hibákért, amelyek abból származnak, hogy a Megrendelő a kötelező kárenyhítési kötelezettségét elmulasztotta, még akkor sem, ha azok eredeti javítási hiányosságokból erednek.

2.2 Ha a javító-karbantartó munka a készülék jótállása vagy szavatossága alapján történik:

2.2.1 Ha a javítás a készülék jótállása alapján történik, akkor a Ptk. jótállásra vonatkozó rendelkezéseit, illetve a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartósfogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell. Ha a forgalmazó e jogszabályokban foglalt rendelkezéseknél a Megrendelőre nézve előnyösebb feltételeket vállalt, akkor ezen előnyösebb feltételeket is alkalmazni kell. Ha a javítás a készülék szavatossága alapján történik, akkor a Ptk rendelkezéseit kell alkalmazni. A fogyasztó kifogásának intézésére a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről rendelkezései az irányadók. Az adott készülékre vonatkozó jótállási feltételeket a készülékhez mellékelt Jótállási jegy tartalmazza.

2.2.2 A Szerviz Kft a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

2.2.3 Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

2.2.4 A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

2.2.5 Ha a Szerviz Kft a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

2.2.6 Egyebekben, amennyiben jelen Vállalási Szabályzat, jogszabály vagy a forgalmazó jótállási feltételei másként nem rendelkeznek a 2.1 pont rendelkezéseit a készülék jótállása vagy szavatossága alapján végzett javító-karbantartó munka esetén is megfelelően alkalmazni kell.

2.3 Ha a javító-karbantartó munka a Szerviz Kft-t terhelő jótállás alapján történik

2.3.1 Ha a javítási munka nem a készülék jótállása vagy szavatossága alapján történik, akkor a Szerviz Kft a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról rendelkezései szerint jótállást vállal.

2.3.2 A Megrendelő jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Megrendelő részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.

2.3.3 A Szerviz Kft a Megrendelő jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
a) a Megrendelő nevét, címét,
b) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt,
c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,
d) a készülék átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
e) a hiba bejelentésének időpontját,
f) a hiba leírását,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A Szerviz Kft a jegyzőkönyv másolatát a Megrendelőnek köteles átadni. Amennyiben a Szerviz Kft a Megrendelő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a Megrendelőt legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni. A Szerviz Kft a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a Megrendelőt a vállalt határidőről a bejelentéskor, vagy ha Megrendelő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, akkor három munkanapon belül tájékoztatni.

2.3.4 A Szerviz Kft a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a Megrendelő nevét és címét, a készülék azonosításához szükséges adatokat, a készülék átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a Megrendelő a kijavított dolgot átveheti.

2.4 Közös szabályok a javító-karbantartó munka végzésére

2.4.1 Az elkészült készülékeket a Szerviz Kft a javítás befejezése után 30 napig díjtalanul tárolja. Az elkészülés időpontját az átvételi jegyzőkönyv tartalmazza, de a készülék elkészültéről Megrendelőt SMS-ben vagy e-mail-ben értesítjük. Az értesítések meg nem kapása (téves adatszolgáltatás vagy elérhetetlenség miatt) a határidőt nem befolyásolja. Ha ezen idő alatt a Megrendelő a készüléket nem veszi át, akkor azt a Szerviz Kft jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül megsemmisíteni. Ilyen esetben a Szerviz Kft a vállalkozási díjigényén túl a megsemmisítés költségeit is jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni, különös tekintettel azon készülékekre, melyek megsemmisítésük esetén veszélyes hulladéknak minősülnek.

2.4.2 Amennyiben Megrendelő a készülék kijavítását nem kéri, vagy annak javíttatásáról nem nyilatkozik, az árajánlat megtételének időpontjától számítódik a 30 napos díjtalan tárolás. Ha ennek leteltéig Megrendelő nem jelentkezik, vagy nem gondoskodik készüléke elszállításáról, akkor azt a Szerviz Kft jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül megsemmisíteni. Ilyen esetben a Szerviz Kft a vállalkozási díjigényén túl a megsemmisítés költségeit is jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni, különös tekintettel azon készülékekre, amelyek megsemmisítésük esetén veszélyes hulladéknak minősülnek. Nagy értékű készülékek esetén ( 100 000 Forint feletti kiskereskedelmi ár ) 30 napon túl, napi 300 Forint + ÁFA tárolási díj ellenében azt raktározzuk mindaddig, amíg a tárolási költség a készülék árát el nem éri. Ezután a készüléket az előbbiekben írtak szerint megsemmisítjük vagy értékesítjük.

2.4.3 Amennyiben a javítási munka minőségével kapcsolatban a Szerviz Kft és a Megrendelő közt vita merülne fel, a Megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat.

2.4.4 Ha a Megrendelő a Szerviz Kft teljesítését a szerződésszegésről tudva elfogadja, a szerződésszegésből igényt utóbb csak akkor támaszthat, ha erre irányuló jogait a készülék átvételekor írásban fenntartotta.

Javítási bruttó rezsióradíjak (27% ÁFA-val)

Kis rádió 1525 Ft
Rádiósmagnó 2440 Ft-tól
Music center 4570 Ft
Hi-Fi, CD 6100 Ft
MP3-MP4 4065 Ft
Videó 3810 Ft
DVDR 5080 Ft
Házimozi 5080 Ft
Blue Ray 5080 Ft
Hordozható DVD 4570 Ft
Képcsöves TV 4570-7620 Ft
Plazma, LCD TV 8640-12190 Ft
Háztartási gépek 2540-6100 Ft
Árajánlat adásának díja 1270-5080 Ft

Fizető javításokhoz felhasznált anyagok árához, plusz 15% anyagigazgatási költséget számolunk fel!

Budapest, 2009. július 13.

Zsellér Gusztáv
Ügyvezető igazgató